Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2023

Urząd Gminy Kodeń informuje, że firmą wyłonioną w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kodeń w 2023 r. będzie Firma Handlowo-Usługowa EKO-DANKOR sp. z o.o. ul. Wiejska 4, 22-200 Włodawa

Ceny zaoferowane przez wykonawcę przedstawiają się następująco:

Lp.

Frakcja odpadów

Cena jednostkowa brutto

za 1 tonę odpadów (zł)

1.

Bioodpady

756

2.

Odpady elektryczne i elektroniczne

648

3.

Odpady wielkogabarytowe

1188

4.

Odpady pozostałe

1134

5.

Papier i tektura

810

6.

Popiół

648

7.

Przeterminowane leki

540

8.

Szkło

594

9.

Tworzywa sztuczne, metal

756

10.  

Zużyte opony

648

  1. Przypominamy, że odpady mają obowiązek segregować wszyscy mieszkańcy!

  2. Selektywne gromadzenie odpadów przez każdego z mieszkańców będzie miało wpływ na kwotę, jaką wszyscy zapłacimy dla firmy odbierającej śmieci. Cena jednej tony odpadów takich jak szkło, tektura i papier oraz tworzywa sztuczne jest niższa niż cena jednej tony odpadów pozostałych (zmieszanych)! Dzięki prawidłowej segregacji możemy wpłynąć na zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zużytą odzież i obuwie nie można wrzucać do frakcji zmieszanej, tylko dostarczyć na PSZOK, lub wystawić w dniu odbioru gabarytów i elektrośmieci.

  3. Opłatę w kwocie 20 zł od osoby miesięcznie należy uiszczać systematycznie do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Urzędu Gminy: BS Łomazy o/Kodeń 77 8037 0008 0390 1632 2000 0240 lub w kasie Urzędu Gminy.Rada Gminy ustaliła również stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych w przypadku stwierdzenia, że odpady nie zostały prawidłowo posegregowane – wynosi ona: 60 zł od osoby miesięcznie.

  4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą uzyskać ulgę za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku usytuowanym na swojej posesji w wysokości 1 zł od osoby miesięcznie.

  5. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Kodniu będzie czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1400 i będzie przyjmował wyłącznie: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodowe, przeterminowane leki, gruz budowlany z remontów domowych, tekstylia typu zużyta odzież i obuwie. Nie będą przyjmowane odpady zmieszane!

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodeń bądź telefonicznie pod nr 83 375 41 55 w. 34

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-02
Data publikacji:2023-01-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:2047