Jesteś tutaj: Start / Samorząd / Skład Rady

Skład Rady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Radni Gminy Kodeń - kadencja 2018 - 2023

Barbara Radecka Stanowisko: Przewodniczący
Stanisław Panasiuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący 
Krystyna Bebko Stanowisko: Członek
Jerzy Filipek Stanowisko: Członek
Marian Głowacki Stanowisko: Członek
Wiesław Gregorczyk Stanowisko: Członek
Lidia Korowaj Stanowisko: Członek
Irena Maksymiuk Stanowisko: Członek
Janina Nazaruk Stanowisko: Członek
Ewa Panasiuk Stanowisko: Członek
Jarosław Piskorz Stanowisko: Członek
Artur Podsiadły Stanowisko: Członek
Leon Prokopiuk Stanowisko: Członek
Juliusz Ryl Stanowisko: Członek
Waldemar Szkodziński Stanowisko: Członek

Prawa radnego

  • Ustawa o samorządzie gminnym w sposób jednolity kształtuje konstrukcję mandatu radnego. Mandat radnego jest to zbiór praw i obowiązków oraz związanej z nimi odpowiedzialności przysługujący radnemu jako reprezentantowi wspólnoty samorządowej. Mandat radnego jest mandatem wolnym. Radny nie jest związany instrukcjami (poleceniami) wyborców, nie ma obowiązku składać im sprawozdań ze swojej działalności, a wyborcy nie mają możliwości odwołania go. Jedyną sankcją, jaką mogą zastosować, jest nie wybranie go w kolejnych wyborach.

Obowiązki radnego

  • radny powinien kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje. Powinien utrzymywać więź z mieszkańcami i ich organizacjami, przyjmować ich postulaty i przekazywać je organom jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia. Zobowiązany jest ponadto do brania udziału w pracach rady gminy i jej komisji;
  • radny zobowiązany jest składać oświadczenia o stanie majątkowym zawierające w szczególności informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego. Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską.

Uprawnienia radnego

  • radnemu, z racji wykonywanej funkcji, przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;
  • ochronie podlega również stosunek pracy radnego - jego rozwiązanie wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której radny jest członkiem. Ma ona obowiązek odmówić zgody, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu. Ponadto pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów jednostki samorządu terytorialnego, w której sprawuje mandat. Za okres zwolnienia z pracy radny nie ma prawa do wynagrodzenia;
  • radny ma prawo do diety, jeśli rada gminy, której jest członkiem, tak postanowi. Dieta jest to rekompensata za czas pracy lub czas wolny poświęcony na działalność związaną z wykonywaniem mandatu. Rada gminy decyduje o wysokości diet. Z tym tylko zastrzeżeniem, że dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Przy czym w przypadku gmin i powiatów jest to maksymalna wysokość diety. Ulega ona zmniejszeniu w jednostkach o mniejszej liczbie mieszkańców.

UG Kodeń

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-16
Data publikacji:2015-06-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18137